CZ  SK
Spolupráce obcí Informácie o projekte

O projekte

Projekt si kladie za cieľ podporiť spoločnú spoluprácu medzi obcami v Zlínskom kraji a v regióne Stredné Ponitrie, pretože spolupráca medzi týmito regiónmi nie je na ideálnej úrovni. Jedným zo základných problémov pri medzinárodnej realizácii projektov predstavuje fakt, že mnoho potencionálnych žiadateľov alebo záujemcov nepozná príslušnú legislatívu ako v druhej, tak aj vo vlastnej krajine. Ďalší problém, ktorý často vzniká pri projektoch medzinárodnej spolupráce, žiadatelia, nemôžu často nájsť prihraničného partnera pre realizáciu, ktorý by mal podobné projektové zámery. Oba nedostatky pomáha projekt svojou realizáciou riešiť napríklad v podobe usporiadania množstvo konferencií a prednášok, tematicky zameraných predovšetkým na legislatívu v Českej a slovenskom republike, na ktorých si účastníci nielenže priblíži pomery a riešenie možných prekážok ale tiež môžu možnosť stretnúť sa s potenciálnymi cezhraničnými partnermi. K hľadanie potencionálnych partnerov pri realizácii projektu napomáha tiež vytvorenie databázy projektových zámerov, vďaka ktorej majú možnosť subjektmi v oboch krajinách navrhnúť a prezentovať svoje projektové zámery a nájsť tak vhodného prihraničného partnera v medzinárodnej spolupráci.

Realizácia akcie Spolupráca obcí Zlínska a Stredného Ponitrie napomáha informovať a vzdelávať verejnú správu, samosprávu, odbornú verejnosť aj ďalšie subjekty nielen prostredníctvom samotných vzdelávacích aktivít ale tiež vytvorením veľkého množstva materiálov, na ktorej tvorbe sa často podieľa obaja partneri projektu.

Súčasťou týchto materiálov je aj vypracovanie odbornej analýzy o úrovni cezhraničnej spolupráce v Zlínskom kraji a regióne Stredné Ponitrie. Tiež boli publikované informatívne materiály v podobe informačnej brožúry a príručky o cezhraničnej spolupráci. Informácie je možné nájsť v širšom rozsahu aj na webovej prezentácii projektu.

"Nájdite partnera pre váš projekt"

Je už zmienenou databázou projektových zámerov na českej a slovenskej strane a tiež dôležitým výstupom projektu. Databáza je určená predovšetkým obciam v rámci Zlínskeho a Trenčianskeho kraja, ale môžu ju využívať aj ostatné obce a subjekty v česko-slovenskom pohraničí.

Okrem zdieľania projektových zámerov a hľadania vhodného prihraničného partnera, je databáza tiež možnosťou, nemôžu obce zdieľať medzi sebou názory informácie a zlé či dobré skúsenosti v oblasti realizácie projektov.

Databázu zvanú "Nájdite partnera pre váš projekt" je možné nájsť na adrese www.spoluprace.smovm.cz. Vstupe do databázy projektov predchádza jednoduchá registrácia obce, v ktorej je nutné vyplniť základné údaje ako je: názov obce, prihlasovacie údaje, heslo, e-mailom adresu a pre ľahšiu komunikáciu aj webovú stránku subjektu. Po úspešnej registrácii je užívateľovi umožnené vytvoriť a spravovať svoj ​​projektový zámer.

Pri vytváraní vlastného projektu zadávateľ popíše v predpripravenom online formulári zamýšľanú akciu vyplnením jednotlivých polí. Je potrebné vyplniť predpokladaný názov projektu, vybrať oblasť, v ktorej bude projekt pôsobiť, stručne projekt popísať vrátane predpokladaného dátumu začatia, doby realizácie a výšky nákladov projektu.

Vo formulári je tiež nutné podrobne definovať žiadateľa vrátane mena a kontaktných údajov pre uľahčenie komunikácie medzi potencionálnymi partnermi. Akonáhle je projekt vytvorený v databáze, je už možné prechádzať návrhy projektov u ostatných užívateľov v systéme a vybrať vhodný zámer podobného charakteru.

Aktuálnosť databázy a dostupnosť relevantných informácií zaisťujú sami obce registrované v systéme.

Vzdelávacie akcie projektu

Vzdelávacích akcií je za spolupráce oboch partnerov uskutočnené bezpočet. Celkovo bude realizované 17 akcií skladajúcich sa 15 seminárov a dvoch konferencií. Hlavný predmet seminárov sa opiera o legislatívu v Českej a slovenskom republike v rôznych tematických oblastiach a kladie dôraz predovšetkým na rozdiely v jednotlivých právnych úpravách ako po teoretickej stránke, tak aj na praktických príkladoch. Témy seminárov bola pojatá komplexne a poslucháči sú s nimi zoznamovaní v súvislosti so všetkými fázami každého projektu, či už sa jedná o fázu prípravy, realizácie alebo obdobia udržateľnosti projektu. Semináre sú pomenované podľa jednotlivých tematických oblastí: Verejné obstarávanie v súlade s legislatívou Slovenskej a slovenské republiky, Stavebný zákon a súvisiace predpisy v súlade s legislatívou Slovenskej a slovenské republiky, Financovanie spoločných projektov a vedenie účtovníctva, Rovnaké príležitosti v cezhraničnej spolupráci, Ochrana životného prostredia v súlade s legislatívou Slovenskej a slovenské republiky.

Každý z menovaných seminárov je v rámci projektu poradan dvakrát v Zlínskom kraji a raz v kraji Trenčianskom.

Súčasťou vzdelávacích akcií sú aj dve dvojdňovej odbornej konferencie. Účastníci sa na nich môžu dozvedieť bližšie informácie o súčasnom stave OPPS SR-ČR 2007-2013 a prípravy programovacieho obdobia 2014-2020. Tiež bolo verejnosti umožnené pozrieť sa na OPPS očami zástupcu Zlínskeho kraja či Trenčianskeho kraja, boli prezentované príkladné a úspešné projekty cezhraničnej spolupráce aj iných operačných programov. Počas sprievodného programu môžu účastníci navštíviť zámok v Kroměříži a v Bojniciach, teda v mestách, v ktorých sú konferencie usporiadané. Sprievodný program sa ďalej skladá napríklad z návštevy botanickej záhrady alebo prehliadky arcibiskupských pivníc. Včas registrovaní účastníci majú po dobu konferencie hradené ubytovanie a stravu z rozpočtu projektu. Na všetkých vzdelávacích akciách je pre účastníkov tiež zabezpečené občerstvenie. Kapacitne sú vzdelávacie podujatia určené celkovo až pre 380 záujemcov.

Webové stránky projektu

Predstavujú dlhodobý výstup projektu. Na webových stránkach www.spoluprace.smovm.cz sú dostupné výstupy jednotlivých aktivít projektu, príklady dobrej praxe a mnohých ďalších informácií z oblasti cezhraničnej spolupráce. Skrze webové stránky projektu je tak verejnosti a predovšetkým žiadateľom žiadajúcim v rámci OPPS SR-ČR 2007-2013 a budúceho OPPS SR-ČR 2014-2020 prístupná Analýza cezhraničnej spolupráce ale tiež aj databázy projektových zámerov "Nájdite partnera pre Váš projekt". Webové stránky tiež informujú záujemcov o pripravovaných a už realizovaných akciách. Stačí si len vybrať z ponúkaných tém to, ktoré Vás zaujíma a po registrácii sa na nás môžete tešiť na zvoľna seminári alebo konferenciu.publicita.png