CZ  SK
Spolupráce obcí Informace o projektu

O projektu

Projekt si klade za cíl podpořit společnou spolupráci mezi obcemi v Zlínském kraji a v regionu Stredné Ponitrie, jelikož spolupráce mezi těmito regiony není na ideální úrovni. Jedním ze základních problémů při mezinárodní realizaci projektů představuje fakt, že mnoho potencionálních žadatelů nebo zájemců nezná příslušnou legislativu jak ve druhé, tak i ve vlastní zemi. Další problém, který často vzniká při projektech mezinárodní spolupráce, žadatelé, nemohou často najít příhraničního partnera pro realizaci, který by měl podobné projektové záměry. Oba nedostatky pomáhá projekt svou realizací řešit například v podobě uspořádání množství konferencí a přednášek, tematicky zaměřených především na legislativu v České a Slovenské republice, na kterých si účastníci nejenže přiblíží poměry a řešení možných překážek ale také mohou možnost setkat se s potencionálními přeshraničními partnery. K hledání potencionálních partnerů při realizaci projektu napomáhá také vytvoření databáze projektových záměrů, díky které mají možnost subjekty v obou zemích navrhnout a prezentovat své projektové záměry a najít tak vhodného příhraničního partnera v mezinárodní spolupráci.

Realizace akce Spolupráce obcí Zlínska a Stredného Ponitria napomáhá informovat a vzdělávat veřejnou správu, samosprávu, odbornou veřejnost i další subjekty nejen prostřednictvím samotných vzdělávacích aktivit ale také vytvořením velkého množství materiálů, na jejíž tvorbě se často podílí oba partneři projektu.

Součástí těchto materiálů je i vypracování odborné analýzy o úrovni přeshraniční spolupráce ve Zlínském kraji a regionu Stredné Ponitrie. Také byly publikovány informativní materiály v podobě informační brožury a příručky o přeshraniční spolupráci. Informace je možno najít v širším rozsahu také na webové prezentaci projektu.

„Najděte partnera pro váš projekt“

Je již zmíněnou databází projektových záměrů na české a slovenské straně a také důležitým výstupem projektu. Databáze je určena především obcím v rámci Zlínského a Trenčínského kraje, ale mohou ji využívat i ostatní obce a subjekty v česko-slovenském příhraničí.

Kromě sdílení projektových záměru a hledání vhodného příhraničního partnera, je databáze také možností, nemohou obce sdílet mezi sebou názory informace a špatné či dobré zkušenosti v oblasti realizace projektů.

Databázi zvanou „Najděte partnera pro váš projekt“ je možné nalézt na adrese www.spoluprace.smovm.cz. Vstupu do databáze projektů předchází jednoduchá registrace obce, v které je nutno vyplnit základní údaje jako je: název obce, přihlašovací údaje, heslo, e-mailou adresu a pro snadnější komunikaci i webovou stránku subjektu. Po úspěšné registraci je uživateli umožněno vytvořit a spravovat svůj projektový záměr.

Při vytváření vlastního projektu zadavatel popíše v předpřipraveném online formuláři zamýšlenou akci vyplněním jednotlivých polí. Je třeba vyplnit předpokládaný název projektu, vybrat oblast, v které bude projekt působit, stručně projekt popsat včetně předpokládaného data zahájení, doby realizace a výše nákladů projektu.

Ve formuláři je také nutné podrobně definovat žadatele včetně jména a kontaktních údajů pro usnadnění komunikace mezi potencionálními partnery. Jakmile je projekt vytvořen v databázi, je již možné procházet návrhy projektů u ostatních uživatelů v systému a vybrat vhodný záměr podobného charakteru.

Aktuálnost databáze a dostupnost relevantních informací zajišťují sami obce registrované v systému.

Vzdělávací akce projektu

Vzdělávacích akcí je za spolupráce obou partnerů uskutečněno bezpočet. Celkově bude realizováno 17 akcí skládajících se 15 seminářů a dvou konferencí. Hlavní předmět seminářů se opírá o legislativu v České a Slovenské republice v různých tematických oblastech a klade důraz především na rozdíly v jednotlivých právních úpravách jak po teoretické stránce, tak i na praktických příkladech. Témata seminářů byla pojata komplexně a posluchači jsou s nimi seznamováni v souvislosti se všemi fázemi každého projektu, ať už se jedná o fázi přípravy, realizace nebo období udržitelnosti projektu. Semináře jsou pojmenovány dle jednotlivých tematických oblastí: Zadávání veřejných zakázek v souladu s legislativou České a Slovenské republiky, Stavební zákon a související předpisy v souladu s legislativou České a Slovenské republiky, Financování společných projektů a vedení účetnictví, Rovné příležitosti v přeshraniční spolupráci, Ochrana životního prostředí v souladu s legislativou České a Slovenské republiky.

Každý ze jmenovaných seminářů je v rámci projektu pořádán dvakrát ve Zlínském kraji a jednou v kraji Trenčínském.

Součástí vzdělávacích akcí jsou i dvě dvoudenní odborné konference. Účastníci se na nich mohou dozvědět bližší informace o současném stavu OPPS SR-ČR 2007-2013 a přípravy programovacího období 2014-2020. Také bylo veřejnosti umožněno podívat se na OPPS očima zástupce Zlínského kraje či Trenčínského kraje, byly prezentovány příkladné a úspěšné projekty přeshraniční spolupráce i jiných operačních programů. Během doprovodného programu mohou účastníci navštívit zámek v Kroměříži a v Bojnicích, tedy v městech, v kterých jsou konference uspořádány. Doprovodný program se dále skládá například z návštěvy botanické zahrady nebo prohlídky arcibiskupských sklepů. Včas registrovaní účastníci mají po dobu konference hrazeno ubytování a stravu z rozpočtu projektu. Na všech vzdělávacích akcích je pro účastníky také zajištěno občerstvení. Kapacitně jsou vzdělávací akce určeny celkově až pro 380 zájemců.

Webové stránky projektu

Představují dlouhodobý výstup projektu. Na webových stránkách www.spoluprace.smovm.cz jsou dostupné výstupy jednotlivých aktivit projektu, příklady dobré praxe a mnohých dalších informací z oblasti přeshraniční spolupráce. Skrze webové stránky projektu je tak veřejnosti a především žadatelům žádajícím v rámci OPPS SR-ČR 2007-2013 a budoucího OPPS SR-ČR 2014-2020 přístupná Analýza přeshraniční spolupráce ale také i databáze projektových záměrů „Najděte partnera pro Váš projekt“. Webové stránky také informují zájemce o připravovaných a již realizovaných akcích. Stačí si jen vybrat z nabízených témat to, které Vás zajímá a po registraci se na nás můžete těšit na zvolném semináři nebo konferenci.publicita.png